ŁAWNIK SĄDOWY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art.160 §1 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 oraz po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy wybrała: Andrzeja Stanisława Dziedzica (Uchwała Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy).

W dniu 06.12.2019 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnowie odbyło się ślubowanie ławników do Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego na kadencję 2020 – 2023.

Podstawy prawne dotyczące ławników reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Przewiń do góry