ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W SZPITALU

W większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub na skutek rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. Zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się, to do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów innym zaś razem trzeba ewakuować cały stan osobowy budynku oraz kosztowny sprzęt medyczny i urządzenia. Doświadczenia z wielu pożarów wykazały, że główny ciężar ewakuacji w wypadku pożaru zakładów pracy spoczywa na personelu. Dlatego też powinien on posiadać znajomość zasad ewakuacji (dotyczy to zarówno personelu medycznego wyższego i średniego, jak i pozostałych pracowników), która polega na:

1/ przygotowaniu pacjentów do ewakuacji, informując ich krótko o zaistniałej sytuacji, kierunku oraz sposobie opuszczania pomieszczeń,

2/ zachowaniu spokoju przez personel medyczny w celu uniknięcia tworzenia się paniki wśród chorych (pacjentów),

3/ wyprowadzeniu pacjentów, pojedynczo lub w grupach i udaniu się z nimi do wyznaczonych miejsc ewakuacji,

4/ wynoszeniu osób niezdolnych do samodzielnego chodzenia, stosując nosze, koce,

5/ ratowaniu chorych przy użyciu drabin mechanicznych albo przystawnych, po których zagrożone osoby będą wynoszone przez funkcjonariuszy pożarnictwa,

6/ zapewnieniu ewakuowanym pacjentom opieki i pomocy lekarskiej,

7/ ewakuacji sprzętu medycznego i urządzeń o zasadniczym znaczeniu dla szpitala dopiero po zorganizowaniu ewakuacji pacjentów.

Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią oraz mając na uwadze zdrowie i życie pacjentów ograniczono ćwiczenia w dniu 18.09.2020 r. do ewakuacji wybranych osób ze Szpitalnej Przychodni Rodzinnej (POZ).

Ok. godziny 9-tej Pielęgniarka Koordynująca powiadomiła PSP o wybuchu gazu / pożarze w POZ oraz o silnym zadymieniu korytarza. Pielęgniarka zarządziła ewakuację osób przebywających w Przychodni do wyznaczonego miejsca. Do ewakuacji zaangażowano służby techniczne ZOZ. Duża ilość poszkodowanych wymusiło uruchomienie procedury Izby Przyjęć w związku ze zdarzeniem masowym.

Materiały edukacyjne dostarczyli: Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic (członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB).

Organizatorem a zarazem koordynatorem ćwiczeń ewakuacyjnych był Andrzej Dziedzic.

Przewiń do góry