PIERWSZA POMOC – zeszyty naukowe CIOP-PIB

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.1), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.)

Jako współautor, chciałbym Państwu polecić pozycję książkową poświęconą pierwszej pomocy. W materiale źródłowym (zaktualizowanym przeze mnie) zostały uwzględnione zmiany wynikające z aktualnych wytycznych oraz przepisów prawa krajowego i europejskiego w zakresie pierwszej pomocy.

W prawie Polskim jest uwzględniony nie tylko bezwzględny obowiązek udzielania pomocy, lecz także obiektywna możliwość jej udzielenia. Jest to jedna z ważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z którą ratownik nie może w wyniku akcji ratowniczej stać się kolejnym poszkodowanym. Obecnie, przebieg udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków lub nagłych zachorowań jest określany mianem łańcucha przeżycia, który wskazuje kolejność postępowania na miejscu wypadku. W materiale źródłowym wzbogaconym o ilustracje można dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak stworzyć system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie.

Przewiń do góry