KRAV MAGA - Piotr Dziedzic - przyjdź, zapisz się - zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim

KRAV MAGA jest systemem walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych, opracowanym i używanym przez siły zbrojne, policję, straż graniczną i inne służby – w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Prosty i maksymalnie skuteczny system, który opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia – również dla osób, które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki.

Więcej…

 

Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - rekrutacja

31.01.2015 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach z zakresu pierwszej pomocy kończąc tym samym blok techniczny. Podczas zajęć praktycznych zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Poznali najnowsze wytyczne ERC przy wykonywaniu RKO. Ćwiczyli również szybkie badanie urazowe wg. ITLS aby po nim móc przystąpić do czynności ratunkowych w tym zaopatrywania ran, złamań, zwichnięć itp.

Więcej…

 

GCKCziS godne naśladowania

Nowy Rok rozpoczęliśmy od szkolenia z pierwszej pomocy. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy zorganizowało po raz kolejny dla swoich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy. GCKCziS postawiło na praktyczne ćwiczenia z tego zakresu a nie na zakup certyfikatu przez Internet jak to ma miejsce w ostatnim czasie w naszym rejonie. „Pracownicy pracują z młodzieżą w bibliotekach, czytelniach oraz świetlicach i muszą znać praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy”. Taka postawa jest godna naśladowania gdyż to od nas zależy czy uratujemy komuś życie.

Więcej…

 

Spotkanie sprawozdawcze Oddziału Tarnów w ramach OSPSBHP

W dniu 9.01.2015 r. odbyło się spotkanie „opłatkowe” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Tarnowie. W trakcie spotkania Prezes Oddziału Stanisław Ciołek przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 r., które zostało przyjęte przez obecnych członków. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostali przedstawieni nowi członkowie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w bhp. W trakcie spotkania członkowie, którzy nie posiadali jeszcze honorowej odznaki przynależności do Stowarzyszenia otrzymali je z rąk Prezesa oraz Skarbnika Stanisława Kwaśnego.

Więcej…

 

Boże Narodzenie - Nowy Rok 2015

 

42. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

2 grudnia 2014 r. w Sejmie ogłoszono wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Kapituła konkursowa przyznała nagrody i specjalne wyróżnienia. Najbardziej skuteczny jest dobry przykład i promocja skutecznych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy powiedziała podczas uroczystości podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska. Zwróciła też uwagę na nowość tegorocznej edycji konkursu  gdzie oprócz stałych kategorii konkursowych takich jak: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze było dodanie kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Działania z nią związane pomagają w eliminowaniu zagrożeń psychospołecznych, które wyrastają na jeden z głównych problemów współczesnego rynku pracy" – dodała wiceminister Marcińska.

Więcej…

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzica

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane z zasadami doboru sprzętu ochrony układu oddechowego. To kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB tym razem w jego oddziale zamiejscowym tj. Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi. W trakcie jego trwania 15.12.2014 r. odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2015 rok.

Więcej…

 

Studia podyplomowe PRAWA DOWODOWEGO na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Więcej…

 

SHE DAY – DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA i ŚRODOWISKA w GRUPIE ŻYWIEC

Misją Grupy Żywiec jest ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy, aby w przyszłości osiągnąć poziom zero wypadków i incydentów. W ramach bezpieczeństwa skupiono się na prawidłowym rejestrowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności na identyfikatorach nieprawidłowości, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz niebezpiecznych zachowaniach. Zastosowano wizualne znakowania dotyczące bezpieczeństwa (np. ciągi komunikacyjne, dostęp do gaśnic i hydrantów, informacja o wymaganych środkach ochrony indywidualnej, miejsca parkingowe i postoju ciężarówek).

Więcej…

 

XXI edy­cja kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce 2014 rozstrzygnięty

W przed­ostat­ni dzień paź­dzier­ni­ka w Dwor­ku Bia­ło­prąd­nic­kim odbył się ju­bi­le­usz 95-le­cia Pań­stwo­wej In­spek­cji Pracy, pod­czas któ­re­go wy­bra­no także zwy­cięz­ców XXI edy­cją kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce. Ma on na celu pokazać pracodawcom pozytywne przykłady w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kandydaci do tytułu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” muszą spełnić szereg wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. Oprócz standardowych dokumentów zawierających m.in. opis firmy, wymagana jest prezentacja, w której firma przedstawia swoje dokonania, głównie w obszarze BHP.

Więcej…

 

KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane – Politechnika Krakowska wznowiła kolejną edycję studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE”, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.

Więcej…

 

Test wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie - Tarnów 16.10.2014 r.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Organizatorem Konkursu jest Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie O/Tarnów. Po wygłoszeniu prelekcji przez Roberta Rybaka z KRUS O/Tarnów oraz Andrzeja Kiziora z OIP O/Tarnów, młodzież, która wyraziła chęć udziału w konkursie przystąpiła do rozwiązania testu o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie.

Więcej…

 

Szczucin miejscem konferencji poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym

W dniu 25 września 2014 r. w Zespole Historii Drogownictwa w Szczucinie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Komendę Powiatową Policji z Dąbrowy Tarnowskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynatora ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”.

Więcej…

 

"Dzień Bezpieczeństwa" - GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniu 19.09.2014 r. po raz pierwszy GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa, który podzielono na dwie części: konferencyjna i plenerową.

Tematem konferencji była „Rola kadry kierowniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.”

Konferencję rozpoczął członek zarządu GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie Artur Kopeć, który przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Więcej…

 

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym"

Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem związku stresu z pracą kierowców, na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym. Spotkanie jest skierowane do środowiska związanego z transportem drogowym, przedstawicieli władz lokalnych. Konferencja, dzięki uprzejmości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbędzie się 25 września 2014 r., o godz. 9.30 w Zespole Historii Drogownictwa (adres: ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie). Muzeum to unikalne miejsce w Europie, które świetnie koresponduje z tematyką konferencji poświęconej kierowcom i ich bezpieczeństwu w podróży a niejednokrotnie i pracy. Program konferencji jak i karta zgłoszenia do pobrania z: CIOP-PIB konferencja w Szczucinie

 

Więcej…

 

Portal Usług Elektronicznych ZUS - "Dni Kurdwanowa" w Krakowie

7 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie promował i wyjaśniał jak poruszać się w systemie PUE na „Dniach Kurdwanowa” w Krakowie. PUE – Portal Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można realizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…