42. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

2 grudnia 2014 r. w Sejmie ogłoszono wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Kapituła konkursowa przyznała nagrody i specjalne wyróżnienia. Najbardziej skuteczny jest dobry przykład i promocja skutecznych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy powiedziała podczas uroczystości podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska. Zwróciła też uwagę na nowość tegorocznej edycji konkursu  gdzie oprócz stałych kategorii konkursowych takich jak: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze było dodanie kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Działania z nią związane pomagają w eliminowaniu zagrożeń psychospołecznych, które wyrastają na jeden z głównych problemów współczesnego rynku pracy" – dodała wiceminister Marcińska.

Więcej…

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzica

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane z zasadami doboru sprzętu ochrony układu oddechowego. To kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB tym razem w jego oddziale zamiejscowym tj. Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi. W trakcie jego trwania 15.12.2014 r. odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2015 rok.

Więcej…

 

Studia podyplomowe PRAWA DOWODOWEGO na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Więcej…

 

SHE DAY – DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA i ŚRODOWISKA w GRUPIE ŻYWIEC

Misją Grupy Żywiec jest ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy, aby w przyszłości osiągnąć poziom zero wypadków i incydentów. W ramach bezpieczeństwa skupiono się na prawidłowym rejestrowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności na identyfikatorach nieprawidłowości, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz niebezpiecznych zachowaniach. Zastosowano wizualne znakowania dotyczące bezpieczeństwa (np. ciągi komunikacyjne, dostęp do gaśnic i hydrantów, informacja o wymaganych środkach ochrony indywidualnej, miejsca parkingowe i postoju ciężarówek).

Więcej…

 

XXI edy­cja kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce 2014 rozstrzygnięty

W przed­ostat­ni dzień paź­dzier­ni­ka w Dwor­ku Bia­ło­prąd­nic­kim odbył się ju­bi­le­usz 95-le­cia Pań­stwo­wej In­spek­cji Pracy, pod­czas któ­re­go wy­bra­no także zwy­cięz­ców XXI edy­cją kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce. Ma on na celu pokazać pracodawcom pozytywne przykłady w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kandydaci do tytułu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” muszą spełnić szereg wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. Oprócz standardowych dokumentów zawierających m.in. opis firmy, wymagana jest prezentacja, w której firma przedstawia swoje dokonania, głównie w obszarze BHP.

Więcej…

 

KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane – Politechnika Krakowska wznowiła kolejną edycję studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE”, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.

Więcej…

 

Test wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie - Tarnów 16.10.2014 r.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Organizatorem Konkursu jest Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie O/Tarnów. Po wygłoszeniu prelekcji przez Roberta Rybaka z KRUS O/Tarnów oraz Andrzeja Kiziora z OIP O/Tarnów, młodzież, która wyraziła chęć udziału w konkursie przystąpiła do rozwiązania testu o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie.

Więcej…

 

Szczucin miejscem konferencji poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym

W dniu 25 września 2014 r. w Zespole Historii Drogownictwa w Szczucinie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Komendę Powiatową Policji z Dąbrowy Tarnowskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynatora ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”.

Więcej…

 

"Dzień Bezpieczeństwa" - GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniu 19.09.2014 r. po raz pierwszy GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa, który podzielono na dwie części: konferencyjna i plenerową.

Tematem konferencji była „Rola kadry kierowniczej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.”

Konferencję rozpoczął członek zarządu GRUPY Azoty S.A. w Tarnowie Artur Kopeć, który przywitał zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.

Więcej…

 

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym"

Biuro Doradczo-Usługowe BHP reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem związku stresu z pracą kierowców, na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym. Spotkanie jest skierowane do środowiska związanego z transportem drogowym, przedstawicieli władz lokalnych. Konferencja, dzięki uprzejmości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbędzie się 25 września 2014 r., o godz. 9.30 w Zespole Historii Drogownictwa (adres: ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie). Muzeum to unikalne miejsce w Europie, które świetnie koresponduje z tematyką konferencji poświęconej kierowcom i ich bezpieczeństwu w podróży a niejednokrotnie i pracy. Program konferencji jak i karta zgłoszenia do pobrania z: CIOP-PIB konferencja w Szczucinie

 

Więcej…

 

Portal Usług Elektronicznych ZUS - "Dni Kurdwanowa" w Krakowie

7 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie promował i wyjaśniał jak poruszać się w systemie PUE na „Dniach Kurdwanowa” w Krakowie. PUE – Portal Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można realizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.

Więcej…

 

Festiwal biegowy - Życiowa dziesiatka, Krynica - Muszyna 6.09.2014 r.

Nic tak nie kusi jak bieganie „z górki”. Niesamowita atmosfera. Tłumy kibiców. Doping mieszkańców Krynicy powodował ciarki na plecach. Pogoda do 4 km to lejący się żar z nieba, który nie tylko dla mnie był kłopotliwy. Po drodze ambulanse niosące pomoc biegaczom, którzy prawdopodobnie przeliczyli się z własnymi siłami a wysoka temperatura i mocno grzejące słońce spowodowało spadek mocy. Upał, zero szans na cień. Nagle na niebie, jakby znikąd, pojawiają się ciemne chmury i pada deszcz. Dawno nie widziałem tylu szczęśliwych ludzi na widok deszczu ale on zamiast pomóc biegnącym spowodował „parowanie” asfaltu. Zrobiło się jeszcze bardziej parno, duszno. Teraz można było zobaczyć ile pracy mają ratownicy z biegaczami. Wbiegając na metę byłem szczęśliwy, że to już. A przecież to tylko, a może aż 10 km (mój czas 59min12s - a miała być życiowa dycha). Polecam wszystkim, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji brać udziału w Festiwalu Biegowym by spróbowali za rok.

Więcej…

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS

Biuro Doradczo-Usługowe BHP zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS, które odbędą się w Tarnowie:

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy wraz z metodami oceny ich stopnia zużycia - termin szkolenia: 7.10.2014 r. - brak wolnych miejsc

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne i ich mieszaniny - termin szkolenia: 21.10.2014 r. - brak wolnych miejsc

Więcej…

 

Bezpiecznie podróżuj z akcją „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

Biuro Doradczo-Usługowe BHP wraz z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziły akcję „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” Wraz z wybiciem godziny 12tej ruszyliśmy do akcji, której miejscem był plac przed Komisariatem Policji w Szczucinie. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego i nie tylko zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu i strachu przed jej udzieleniem. W ciągu 3 godzin zatrzymano 28 kierowców. W większości przypadków powodem był brak włączonych świateł oraz nadmierna prędkość w terenie zabudowanym. Scenariusz tego przedsięwzięcia od lat jest niezmienny. Funkcjonariusze Policji podczas rutynowej kontroli pojazdu i kierowcy, proponują prowadzącemu pojazd oraz pasażerom udział w krótkim instruktażu z pierwszej pomocy.

 

Więcej…

 

Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela - konferencja w Czchowie

W dniu 12 czerwca 2104 r. w hotelu „Łaziska” w Czchowie odbyła się konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynator ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Czchowie.

Więcej…

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli popularnie BHP

W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym. Zajęcia poprowadził zaproszony przez Dyrekcję Szkoły Andrzej Dziedzic, nawiązując do tragicznego wypadku jednego z uczniów. Celem spotkania była edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Poruszone zostały kwestie związane z zagrożeniami elektroenergetycznymi popularnie nazwanymi przez słuchaczy „porażeniem prądem”, robotach budowlanych, obsłudze maszyn i urządzeń w tym elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego typu AGD.

Więcej…

 
Więcej artykułów…