Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela - konferencja w Czchowie

W dniu 12 czerwca 2104 r. w hotelu „Łaziska” w Czchowie odbyła się konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynator ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Czchowie.

Konferencję otworzył Z-ca Burmistrza Tadeusz Płachta i jako gospodarz powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników a następnie poprowadził spotkanie.

Pierwszy blok tematyczny konferencji był poświęcony bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. W Polsce w ok. 32 tys. szkół uczy się ponad 5,5 mln uczniów i pracuje ok. 0,5 mln nauczycieli. W szkołach tych dochodzi corocznie do 100 tys. wypadków. Temu właśnie zagadnieniu organizatorzy poświęcili dwie pierwsze prezentacje z punktu widzenia kontroli przeprowadzonej przez pracownika służby bhp oraz inspektora pracy, które wygłosili Andrzej Dziedzic z Biura D-U BHP oraz Bogdan Solawa z OIP Kraków. Obaj prelegenci wskazali z jakimi uchybieniami natknęli się podczas kontroli placówek oświatowych. W podsumowaniu stwierdzili, że zapewnienie właściwego stanu bhp w szkole, jest niezbędne by uniknąć wypadków na jej terenie i wokół niej. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem szkoły – można nawet stwierdzić, że nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych jej zadań. Przedmiotem nieustannej troski dorosłych powinno być dążenie do stworzenia dzieciom warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej, radosnej atmosferze. Tylko bezpieczna szkoła może zapewnić prawidłowy proces nauczania i wychowania oraz nauczyć dziecko odpowiedzialności i szacunku dla siebie i drugiego człowieka.

Jak zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki i jakie sygnały ostrzegawcze wskazują na kontakt z narkotykami było tematem prelekcji Bogumiła Machaja z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, który w prezentacji pt. „Narkotyki – prawda i mity” przybliżył uczestnikom problem szeroko rozumianej narkomani i jej wpływu na zachowania młodzieży. Z obserwacji wynika, że systematycznie obniża się wiek sięgających po narkotyki. Zmiany zachowania osób, które mają kontakt z narkotykami zależą od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków z różnych grup będą wyglądać rozmaicie.

Kolejna prelekcja poświęcona była konkursowi „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” Andrzej Dziedzic przedstawił idę konkursu, który ma na celu przygotowanie młodzieży do czynności ratunkowych wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu, co jest zgodne z ich oczekiwaniami tj. ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów, symulacje wypadków drogowych i innych zdarzeń. Zmagania uczestników w trakcie konkursu miały również na celu przełamanie bariery strachu oraz opanowanie stresu w sytuacjach nietypowych. Prelegent zwrócił również uwagę na to, że w naszym kraju organizowanych jest mnóstwo konkursów z pierwszej pomocy lecz system oceniania ich przez organizatorów nie jest obiektywny gdyż jurorzy stosują różne kryteria oraz, że szkolenia e-lernigowe z tego tematu kończą się tylko wydaniem zaświadczenia o nabyciu  umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.

Następnie zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu (w trzech kategoriach) oraz nauczycielom, którzy ich przygotowali.

Klasyfikacja w I kategorii, klasy 0 - III

Klasyfikacja w II kategorii, klasy IV - VI

Klasyfikacja w III kategorii, gimnazjum

Sponsorami nagród dla uczestników konkursu oraz nauczycieli byli:

Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie

Urząd Miejski w Czchowie

Burmistrz Miasta Czchów wyróżnił Andrzeja Dziedzica za czas poświęcony na realizację tego konkursu, który koordynuje od 5 lat i z każdym rokiem uatrakcyjnia, stwarzając niezapomniane chwile jego uczestnikom.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Od podjęcia tego zagadnienia rozpoczął się drugi blok tematyczny konferencji poświęcony zagrożeniom w pracy nauczyciela gdzie Karolina Farin reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przybliżyła uczestnikom ideę europejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!” oraz projekt skierowany do nauczycieli: „NAPO dla nauczycieli”. Z kolei Izabela Jakubowska oraz dr inż. Witold Mikulski (CIOP-PIB) poświecili swoje prelekcje hałasowi w szkole oraz wysiłkowi głosowemu wśród nauczycieli. W trakcie prelekcji przedstawili metody techniczne modyfikacji akustycznej sali lekcyjnej pod względem uzyskania odpowiedniej zrozumiałości mowy i zmniejszenia nadmiernego wysiłku głosowego. Dźwiękochłonny podwieszany sufit, szczelne okna oraz drzwi szczelnie przylegające do ramy, to niektóre rozwiązania mogące poprawić warunki akustyczne w salach lekcyjnych. Dr Anna Łuczak (CIOP-PIB) omówiła zagrożenia psychospołeczne w pracy i związaną z  tym profilaktykę ale zanim przystąpiła do prezentacji tematu pobudziła wszystkich uczestników konferencji ćwiczeniami relaksacyjnymi. Każdy rodzaj bodźca lub każda sytuacja, która za pośrednictwem procesów psychofizjologicznych może doprowadzić do szkody w postaci pogorszenia samopoczucia, dobrego funkcjonowania i/lub zdrowia – od takiego slajdu rozpoczęła się jej prelekcja o zagrożeniach psychospołecznych w miejscu pracy. Uczestnicy konferencji mogli uzyskać informacje na temat: stresu, jego źródła, wpływu na wydajność pracy, stresorów w pracy nauczyciela, asertywności, indywidualnych metod radzenia sobie ze stresem.

Ostatnim prelegentem był Ludwik Owsiany, Radca prawny z Dąbrowy Tarnowskiej, który wyjaśnił pojęcie mobbingu oraz przedstawił najnowsze rozstrzygnięcia sądowe w tym zakresie. Przybliżenie definicji wynikającej z Kodeksu pracy "Art. 943. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników." i tzw. rozpracowanie jej wyjaśniło uczestnikom, co to jest mobbing, kiedy mamy z nim do czynienia i jakie muszą być spełnione przesłanki aby o nim mówić.

W konferencji wzięło udział 72 osoby, które wyraziły pozytywne zdanie na temat informacji jakie otrzymali podczas wygłoszonych prezentacji i każdego z prelegentów nagradzali gromkimi brawami.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez redakcje: Atest Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Czas Czchowa, Promotor, które przedstawiły ofertę wydawniczą, udostępniając uczestnikom bezpłatne egzemplarze miesięczników.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dotyczące kampanii „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, broszury: ABC pracodawcy, stres w pracy, oceny ryzyka zawodowego, wypadki w szkole, algorytmy postępowania wytyczne RKO oraz ulotki: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych i inne.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim wykładowcom i instytucjom, którzy przyczynili się do tego aby konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela” mogła zostać zrealizowana.

Szczególne podziękowania składam

Z-cy Burmistrza Czchowa Tadeuszowi Płachta

oraz

Dyrektorowi MOKSiR Elżbiecie Ogiela

za poświęcony czas i trud w przygotowaniu konferencji.